JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu (FSC/PSC):
ul. Jana z Kolna 9
71-603 Szczecin
Tel.(091) 44 03 594, fax.(+48 91) 44 03 385
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FSC/PSC - filia Słupsk:
Al. Henryka Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk
tel. 59 84 74 212, tel/fax. (+48) 59 84 74 226
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje:
Joanna Suszko-Nowak – Szczecin, pok. 113, tel.: (91) 44 03 598
Bernadeta Krzeszczyk – Słupsk, pok.4, tel.: (58) 84 74 212

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich

Wnioski:

 • wniosek o rejestrację statku – PS15.PD-02.F01 (docx) (pdf)
 • wniosek o rejestrację statku w budowie – PS15.PD-02.F02 (docx) (pdf)
 • wniosek o zmianę w dokumencie rejestracyjnym statku – PS15.PD-02.F03 (docx) (pdf)
 • wniosek o wykreślenie statku z rejestru – PS.15.PD-02.F06 (docx) (pdf)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku o rejestrację statku w eksploatacji należy dołączyć:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku,
 • jeżeli właścicielem statku jest osoba prawna: dokument stwierdzający pełną nazwę i siedzibę osoby prawnej oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby lub uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do żeglugi statkiem we własnym imieniu – jeżeli armator nie jest właścicielem statku,
 • jeżeli statek był wcześniej wpisany do jakiegokolwiek innego rejestru – dowód wykreślenia statku t wcześniejszego rejestru,
 • decyzję o nadaniu nazwy zatwierdzoną przez właściwego pod względem terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego lub w przypadku łodzi rybackich decyzję Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

Do wniosku o zmianę w dokumencie rejestracyjnym statku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający dane, które uległy zmianie,
 • oryginał dokumentu rejestracyjnego oraz wszystkie wydane jego odpisy

Do wniosku o wykreślenie statku z rejestru należy dołączyć:

 • oryginał dokumentu rejestracyjnego oraz wszystkie wydane jego odpisy
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek Gminy Miasto Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 94 29
W tytule należy wpisać nazwę statku

Opłaty:
Opłaty za rejestrację statku w eksploatacji, rejestrację statku w budowie, zgłoszenie zmiany w rejestrze – wg. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich

Termin załatwienia sprawy:
W trybie art. 35 k.p.a.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo do odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.