Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L 2016.119.1, Urząd Morski w Szczecinie informuje:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą przy placu Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, informacja: +48 91 44 03 319, sekretariat: +48 91 440 34 00, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 • 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, Bartłomieja Wiszniewskiego, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź telefoniczny:+48 91 440 33 09 lub e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 • 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia sprawy, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust. 1 lit. c, e RODO) na podstawie:.
  • Ustawy z dnia 21 marca 1991 roku – o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
 • 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. W szczególności odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator przekazał wniosek.
 • 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 • 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, listownie na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub tel. 22 531 03 00, bądź adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 • 8. Podanie danych jest niezbędne do załatwienia sprawy i wymagane przepisami KPA.