Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS (EU) nr 1177/2010 - På grundval av förordningen av ministern för transport, byggnation och maritim ekonomi av den 10 september 2013. Den bestämma chef för kontoret sjöfarts ansvarig för att hantera klagomål gällande kränkningar av passagerares rättigheter vid resor till sjöss (Journal . U. 2013. 1073) direktör för Sjöfartsverket är behörig att behandla klagomål som rör kränkningar av passagerares rättigheter vid resor till sjöss är chef för Sjöfartskontoret i Gdynia och chef för Sjöfarts kontor i Szczecin. Direktör för Sjöfarts kontor i Szczecin har behörighet att pröva klagomål från den territoriella omfattningen av direktören för sjöfarts Office i Slupsk.

- http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_sv.htm

Yhteenveto matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä koskevista säännöksistä

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON (EU) N: o 1177/2010 - perusteella asetuksen liikenne-, rakennus- ja meritaloutta 10 päivänä syyskuuta 2013. määrittämiseksi johtaja merenkulun toimisto käsittelystä vastaa valituksia rikkomuksia matkustajien oikeuksista meritse (lehti . U. 2013. 1073) johtaja merenkulkuviranomainen toimivaltainen käsittelemään valituksia rikkomuksia matkustajien oikeuksista meritse on johtaja Maritime Gdynian ja johtaja Maritime toimiston Szczecin. Johtaja Maritime toimiston Szczecin on toimivaltainen valituksia alueellinen soveltamisala johtajan Maritime Office Slupsk.

- http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_fi.htm

Zusammenfassung der Bestimmungen über die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENT UND DES RATES (EU) Nr 1177/2010 - Auf der Grundlage der Verordnung des Ministers für Verkehr, Bau und Seewirtschaft vom 10. September 2013 auf die Bestimmung Direktor des maritimen Büro verantwortlich für die Bearbeitung von Beschwerden über Verstöße gegen die Rechte von Reisenden im Seeverkehr (Journal . U. 2013. 1073) Direktor der Schifffahrtsbehörde befugt, Beschwerden über Verstöße gegen die Rechte der Passagiere im See- prüfen, ist der Direktor des Maritime Büro in Gdynia und Direktor des Maritime Büro in Szczecin. Direktor des Maritime Büro in Szczecin zuständig ist, Beschwerden von den räumlichen Geltungsbereich des Direktors des Maritime Büro in Slupsk zu hören.

- http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_de.htm

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS (EU) Nr 1177/2010 - På grundlag af forordningen af ministeren for transport, byggeri og maritim økonomi af 10. september 2013. Ved fastlæggelsen direktør for maritim kontor til opgave at behandle klager over krænkelser af rettighederne for passagerer, der rejser med skib (Journal . U. 2013. 1073) direktør for Søfartsstyrelsen inkompetent til at behandle klager over krænkelser af rettighederne for passagerer, der rejser med skib er direktør for den maritime kontor i Gdynia og direktør for Maritime kontor i Szczecin. Direktør for Maritime kontor i Szczecin har kompetence til at behandle klager fra det geografiske anvendelsesområde for direktøren for Maritime kontor i Slupsk.

- http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_da.htm

Summary of provisions concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) No 1177/2010 - On the basis of the Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 10 September 2013. On determining director of maritime office responsible for dealing with complaints regarding violations of the rights of passengers traveling by sea (Journal . U. 2013. 1073) Director of the Maritime Authority competent to consider complaints regarding violations of the rights of passengers traveling by sea is the director of the Maritime Office in Gdynia and Director of the Maritime Office in Szczecin. Director of the Maritime Office in Szczecin has jurisdiction to hear complaints from the territorial scope of the Director of Maritime Office in Slupsk.

- http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_en.htm